Formalności związane z budową

Formalności i dokumenty budowlane

Zanim rozpoczną się prace mające na celu wybudowanie domu, konieczne jest spełnienie szeregu formalności w tym właśnie kierunku. Niezbędne są również niektóre dokumenty. Wbrew pozorom nie wystarczy samo zezwolenie na budowę. Początkiem każdej roboty budowlanej jest utworzenia dziennika budowy. Dokumentuje się w nim wszelkie podejmowane prace, od momentu przyjęcia zgłoszenia lub wydania pozwolenia na budowę. Wówczas dziennik należy zarejestrować w tym samym urzędzie, z którego zostało wydane pozwolenie na rozpoczęcie budowy. Dokument w postaci dziennika budowy staje się od momentu rejestracji dokumentem rangi urzędowej. Kolejnym krokiem jest wybór i zatrudnienie kierownika budowy z odpowiednimi uprawnieniami. To właśnie osoba pełniąca tę funkcję zamieszcza pierwszy wpis w dzienniku budowy. Niektóre przypadku uzasadniają ponadto sens zatrudnienia Inspektora Nadzoru Budowlanego.

Kiedy i kogo zawiadomić o planowanym rozpoczęciu prac?

Gdy do sprawowania opieki nad budową zostały wyznaczone odpowiednie osoby, kolejnym krokiem jest złożenie zawiadomienia do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. Wskazuje się w nim termin, w którym planowane jest rozpoczęcia prac. Koniecznością jest dołączenie do zawiadomienia stosownych dokumentów uzyskanych od kierownika budowy. Przepisy prawa budowlanego nie wskazują terminu, w jakim należy złożyć zawiadomienie, nic nie stoi na przeszkodzie, by był to dzień tuż przed rozpoczęciem prac.

Formalności związane z budową

Brak pozwolenia, a przygotowanie się do budowy

Brak pozwolenia wyklucza rozpoczęcie jakichkolwiek prac, nawet tych noszących znamiona przygotowawczych. Prawo nie zezwala nawet w takiej sytuacji na wyrównanie terenu, czy przygotowanie obiektów wykorzystywanych na placu budowy. Wszystkie te i inne czynności mogą być uznane za samowolę budowlaną i przysporzyć mnóstwo problemów inwestorowi. Po uzyskaniu pozwolenia na budowę, warunkiem wykonywania wyżej wymienionych prac jest dokonanie ich na terenie objętym pozwoleniem wydanym przez odpowiedni urząd.